Scholarships

CMU Global Network

Exchange Programs

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยงานระดับกอง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 ภายใต้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต่อมาในปี 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการและเปลี่ยนชื่อจาก “สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เป็น “สำนักงานมหาวิทยาลัย”  กองวิเทศสัมพันธ์จึงอยู่ภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน

กองวิเทศสัมพันธ์ ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปสู่วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม สร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน”

ทำหน้าที่เป็น  CMU Gateway and International Hub for Academic, Research and Services Collaboration  ในฐานะนักจับคู่ความร่วมมือ (Match Maker) ระหว่างหน่วยงานระดับนานาชาติกับคณะ/ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เป็นผู้ประสานงาน (Facilitator) ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  เป็นผู้ผลักดัน (Motivator) ความร่วมมือในมิติต่างๆ  เป็นผู้สนับสนุนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่เวทีโลก (Global Visibility Promoter) รวมทั้งเป็นผู้ริเริ่มและแสวงหาช่องทางให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม (Academic Initiator) เพื่อให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญแก่บุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะต่างประเทศสำหรับเครือข่ายนักการทูต (Certified International Ambassador: CIAm)”

มหาวิทยาลับเชียงใหม่จัดอบรม “พัฒนาทักษะต่างประเทศสำหรับเครือข่ายนักการทูตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Certified International Ambassador: CIAm)” สร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมพัฒนาทักษะต่างประเทศสำหรับผู้บริหา …
Read More

กองวิเทศสัมพันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน “Oral Presentation KM ในงาน CMU KM Day 2022”

กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน “Oral Presentation KM แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน/การพัฒนางานประจำ” ในหัวข้อนำเสนอ “ระบบสนับสนุนการทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ (Internation …
Read More

มช. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เชิญผู้นำและเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC ร่วมเสวนาพิเศษ มุ่งขับเคลื่อน Startup และผู้ประกอบการไทยสู่สากล

สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยกับเสวนาสุดพิเศษ! Special Forum โดยกลุ่มผู้นำ APEC ภายใต้หัวข้อ “Driving Startup, and Entrepreneurship towards Sustainability: A Dialogue with APEC Officials” (การขับเคลื่อนธุรกิ …
Read More

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญแก่บุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ จัดโครงการ “พัฒนาทักษะต่างประเทศสำหรับเครือข่ายนักการทูต (Certified International Ambassador: CIAm)”

มหาวิทยาลับเชียงใหม่จัดอบรม “พัฒนาทักษะต่างประเทศสำหรับเครือข่ายนักการทูตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Certified International Ambassador: CIAm)” สร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมพัฒนาทักษะต่างประเทศสำหรับผู้บริหา …
Read More

กองวิเทศสัมพันธ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน “Oral Presentation KM ในงาน CMU KM Day 2022”

กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน “Oral Presentation KM แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน/การพัฒนางานประจำ” ในหัวข้อนำเสนอ “ระบบสนับสนุนการทำงานด้านวิเทศสัมพันธ์ (Internation …
Read More

มช. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เชิญผู้นำและเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC ร่วมเสวนาพิเศษ มุ่งขับเคลื่อน Startup และผู้ประกอบการไทยสู่สากล

สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยกับเสวนาสุดพิเศษ! Special Forum โดยกลุ่มผู้นำ APEC ภายใต้หัวข้อ “Driving Startup, and Entrepreneurship towards Sustainability: A Dialogue with APEC Officials” (การขับเคลื่อนธุรกิ …
Read More

ICC to hold fourth Asia Pacific Forum of The Hague

On 14 July 2022, from 7:00 to 9:30am CEST – 14:00 to 16:30 JST/KST, the International Criminal Court (ICC), together with Hague Project Peace and Justice, will be hosting online the fourth Asia Pacifi …
Read More

สำนักงาน MRCS รับสมัครงาน 13 ตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงาน 13 ตำแหน่ง ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม         การบริหารงาน การวางแผนงาน …
Read More

แผนการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022-2024)

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้ส่งเรื่อง แผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022-2024) ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการต่อไปตามรายละเอียดดังแนบ Roadm …
Read More

สำนักงาน MRCS รับสมัครงานตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River C …
Read More

โครงการพัฒนาทักษะต่างประเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง (Certified International Executive Leadership : CIEL)

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะต่างประเทศสําหรับผู้บริหํารระดับสูง (Certified International Executive Leadership : C …
Read More

ต้อนรับอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ …
Read More

ต้อนรับ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นาย ฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเช …
Read More

ต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายฌอน เค.โอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ …
Read More

NUS-HYI Joint Scholarship Program

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก ผู้ประสานงาน Harvard Yenching Institute เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Harvard Yenching Joint Doctoral Program เพื่อศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาเอก สาขามนุษยศา …
Read More

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทยแจ้งว่ามหาวิทยาลัย ไลพ์ซิกจะจัดสรรทุนฝึกอบรมให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลภายใต้หลักสูตร International Coaching ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – …
Read More

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี2566 (MEXT Scholarship 2023)

ด้วย สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship 2023) สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย ทุนนักศึกษ …
Read More

ASEM – DUO Fellowship Programme รับสมัครทุน DUO Sweden ประจำปี 2022

ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM – DUO Fellowship Programme แจ้งการเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO Sweden ประจำปี 2022 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร …
Read More

Academic Year (AY) 2023 Spring Exchange Student Application

ด้วย University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Spring 2023 ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) เข …
Read More

Announcement for Kagawa University Semester Exchange (Sanuki Program) fall 2022

ด้วย Kagawa University แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program Fall 2022 กำหนดจัดขึ้นระว่างเดือนตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธร …
Read More

Online Japanese Program “SORAMITSU” 2022 summer

ด้วย Nara Women’s University ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน Soramitsu 2022 กำหนดจัดขึ้นระว่างวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยนักศึกษาที …
Read More

[CBNU] Chungbuk National University 2022-2023 Exchange student program

ด้วย Chungbuk National University (CBNU) สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ ศึกษาม …
Read More

กองวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 239 หมู่ 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 66 5394 3661 to 8
โทรสาร: 66 53942670
อีเมล์: irdcmu@gmail.comirdcmu@cmu.ac.th