เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อต่อยอดความร่วมมือกับนานาชาติ
(One Faculty One MOU Activation) รอบที่ 2

One Faculty One MOU Activation ให้ทุนสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ หน่วยงานละ 1 โครงการ ที่เป็นข้อเสนอโครงการที่หน่วยงานมีอยู่ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของ มช. เพื่อให้เกิดกิจกรรม / การดำเนินงานด้านการเรียนการสอน วิจัย นวัตกรรม และวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

รับทุนสนับสนุนกิจกรรม mobilization
จำนวนเงินสูงสุด 300,000 บาท

ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

คณะกรรมการพิจารณาผล

กองวิเทศแจ้งผลการพิจารณา

ทำสัญญาและรับเงินอุดหนุน (70% หลังทำสัญญา 30% หลังส่งมอบงานงวดสุดท้าย)

เงื่อนไข

1. คณะ/ส่วนงาน จะต้องมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ ที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ หากข้อตกลงไม่มีผลบังคับใช้
ต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมเชิงประจักษ์ที่ดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

2. สถาบัน/ หน่วยงานต่างประเทศ ที่จะดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ได้รับการจัดลำดับใน QS Ranking หรือ THE Ranking (ในกรณีที่เป็นสถาบันการศึกษา) หรือเป็นสถาบันชั้นนำของโลก หรือได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมีผลการดำเนินงานที่เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

3. คณะ /ส่วนงาน จะต้องเคยดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา/ หน่วยงานต่างประเทศนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
และต้องการต่อยอดความร่วมมือให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
โดยไม่จำกัดรูปแบบ ลักษณะกิจกรรมที่จะดำเนินร่วมกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาการศึกษาดูงาน การประชุมหารือ การวิจัย การเปิดหลักสูตรร่วม การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน ฯลฯ

4. กิจกรรมทางวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกัน ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่สอดคล้องกับแนวทางของการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 13 และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในการสร้าง Global Visibility และต่อยอดความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยต่อไป

5. คณะ/ส่วนงานใดที่ไม่ได้ส่งข้อเสนอโครงการฯ ในครั้งที่ 1 จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก สำหรับส่วนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ OFOM ในครั้งที่ 1 แล้วจะได้รับการพิจารณาในลำดับถัดไป

6. คณะ/ส่วนงานใดมี International Certified  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

7. คณะ/ส่วนงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการละ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุนเฉพาะค่าวีซ่า ค่าประกันการเดินทาง ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุขอความอนุเคราะห์เบิกจ่ายจากส่วนงานต่อไป 

CALL FOR PROPOSAL
วันนี้ ถึง 28 พฤศจิกายน 2565

ข้อเสนอโครงการ (Template)